Detta är uppdaterad information om de nya hårdare och ännu mer restriktiva EU-reglerna som börjat gäller 1:a Februari 2021.

NYA REGLER FÖR NITROMETAN FRÅN 2021!

EU har som de flesta säkert hört infört nya regler om innehav av sprängämnesprekursorer, vilket är ett antal ämnen som anses extra farliga om dom hamnar i händerna på personer som har ondare avsikter än att köra modellbåt. Ett av dessa ämnen är nitrometan, som vi använder i vårt bränsle. Dessa regler gäller från 1 februari 2021, men med vissa övergångsregler fram till 1 februari 2022.

Reglerna sätter gränsen för tillståndsplikt till 16 viktprocent vilket omräknat till volym, som är den mätmetod vi brukar använda oss av, blir 12 volymprocent. Det är volymprocent som avses nedan.

All information och länk till tillståndsansökan finns på www.mes.se/prekursorer under rubriken ”Information för enskilda-privatpersoner”. Se särskilt det faktablad för privatpersoner som finns där. I detta förklaras det viktigaste du behöver veta inför ansökan.

Både MSB och polisen behöver processa din ansökan, och tidvis kan arbetsbelastningen vara hög och handläggningstiden för tillståndet kan vara flera månader, så sök tillstånd i god tid (så snart du fått din SMBF-licens).

NYHET: Nu kan du logga in med BankID eller Freja eID+ och göra din ansökan digitalt. Du kan även använda pappersblankett precis som förr.

Nedan är en sammanfattning av det viktigaste:
(Tack till Lorens på MSB för god hjälp)

 • Om du endast kommer att köpa och använda bränsle med högst 12% nitrometan kan du somna om eftersom det fortfarande är tillåtet att inneha bränsle som innehåller högst 12% nitrometan utan tillstånd.
 • Om du vill köpa, inneha eller använda bränsle med högre andel nitrometan än 12% måste du ha tillstånd från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
 • Övergångsreglerna innebär att om du har bränsle >12%, men högst 25% nitrometan, som du köpt före den 1 februari 2021, får du inneha och använda detta utan tillstånd fram till och med den 1 februari 2022. (Men behöver du köpa mera måste du ha tillstånd)
 • Enligt övergångsreglerna gäller dom tillstånd som utfärdats enligt dom tidigare reglerna fram till det datum som anges i beslutet, dock längst till och med den 1 februari 2022
 • Tillstånd från MSB gäller bara i Sverige. Andra EU-länder KAN acceptera ditt svenska tillstånd, men i dagsläget är det såvitt vi vet inget annat land som gör det. I vissa länder är det totalförbud mot nitrometan, och det är tveksamt att de skulle erkänna ett svenskt tillstånd. MSB:s tillstånd kommer dock att vara utformade efter en EU-mall, vilket på sikt kan komma att underlätta internationella erkännanden.
 • Ska du åka på tävling utomlands och vill ta med dig bränsle med >12% nitrometan måste du ha giltigt tillstånd i såväl Sverige som i det land där tävlingen körs, dessutom i alla länder som du passerar på vägen, vilket knappast är möjligt idag. Se punkten ovan.
 • Svenska myndigheter accepterar i dagsläget INTE tillstånd från andra länder. En utlänning som vill komma hit och tävla måste alltså hålla sig till max 12% nitrometan om han eller hon inte vill bryta mot lagen.
 • Den som kör en modellbåt räknas som användare av bränslet, och ska därför ha tillstånd om bränslet innehåller mer än 12% nitrometan.
 • Den som har ett svenskt personnummer, oavsett nationalitet, kan ansöka om tillstånd. Personer som inte är stadigvarande bosatta i Sverige kan också ansöka om tillstånd, men måste då förklara varför de söker tillstånd i Sverige och måste också inkomma med yttrande från sitt hemlands polis.
 • En minderårig kan söka tillstånd, men då behövs vårdnadshavares skriftliga samtycke till detta.
 • För att MSB ska bevilja tillstånd till ren nitrometan krävs att du kan visa att du har behov av detta. Ett sätt att visa detta är att bifoga en kopia av en giltig tävlingslicens från SMBF.
 • Alla som vill inneha/använda nitro >12% måste ha tillstånd. Tidigare kunde man ”komma undan” om man hade ett företag, men detta gäller inte längre. Endast företag som har behov av nitrometan i sin yrkesmässiga verksamhet är undantagna från kravet på tillstånd, vilket knappast kan omfatta vår tävlingsverksamhet. Detta innebär att också att ideella organisationer, till exempel modellbåtklubbar, måste ha tillstånd om man innehar bränsle med mer än 12% nitrometan.

Ladda ned som pdf